FONTOS TECHNIKAI DOLOG

UTF-8   Kódot használok. Ha nem jelennek meg rendesen a karakterek, akkor miután a levelet bejelölted, vagy megnyitottad, mint most, próbáld ezt:   Nézet   Kódolás   Unicode   UTF-8.

Ha ezzel meg vagy, próbáld ezt:   Outlook Express   Beérkezett Üzenetek   Eszközök   Beállítások   Olvasás   Nemzetközi beállítások   Nemzetközi olvasás beállítások   Az alapértelmezett kódolás használata az összes beérkezett üzenetre:   NE JELÖLD BE A NÉGYZETET   OK

Szirtes Péter: „A templomnál nagyobb van itt”

„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme”

Milyen Jelenlétéhez való viszonyod? A Jelenlét kezdete ez: Szerezz Jelenlétet; minden átruházott szellemi tekintély, rend, okoskodás, személy és név fölé magasztald fel, és öleld magadhoz. Amikor a tömeg gondolkodásmódját és fontossági sorrendjét követve a fentiek közül egyet is a Fö fölé helyezünk, álhatatlanság és kétszívüség az. Sokan vétkeznek Isten ellen, sok okból. Az emberek keresik a tekintélyt és a megnyugvást, nem szeretnek konfrontálódni, és nem keresik maguknak a bajt. Ez különösen jellemzö azokra a népekre, ahol a történelem folyamán - épp ezért is - erösebb volt az elnyomás, szolgalelküség és a lázadás. Sokkal kényelmesebb embereknek engedni, mint Istennek. De hosszú távon nem kifizetödöbb. Ha világi-, vallásos-, vagy szellemi tekintély, megszokott és elvárt viselkedési szabályok, megszokott külsö rend, személy vagy név rovására a Jelenlétet vagy Isten igazságosságát, célját és szavát félretesszük, Isten szeretete, Fösége és tekintélye ellen vétkezünk. Hiszen amiket a Fö fölé emeltünk, maguk is szolgálatra rendeltettek, „hogy mindenekben Ö legyen az elsö.”

Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. (Gal. 1,10).

Ha vallásos módon olvassuk a fenti Igét, rábólintunk. Ha valakinek szájából, vagy tollából kapjuk, arrogánsnak tünhet, akkor is, ha nem az. Sokan vannak, akik emberek vagy bálványok szolgái. Minden bálvány valamilyen Isteni eredetü dolog torzulása. Isten teremtette az anyagot, ami elött leborulnak annak hódolói. Maga a tévelygés is Isten tökéletes teremtéséböl, felkent, oltalmazó kerubjából ered. Isten, maga nemében tökéletes teremtése és Igéje torzul bálvánnyá az egyházban és a világban, a hozzájuk való nem megfelelö viszony, a velük való nem megfelelö élés, és az emberi és ördögi csalárdság hamissága miatt. Jézus figyelmeztette apostolait, hogy maradjanak Öbenne, meg ne tántorodjanak, és Öbenne meg ne botránkozzanak, amikor az emberi, Isteni elé helyezésének kicsiny magvai szárba szöknek majd, hogy gyümölcsük végre megmutatkozzon:

Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok.
A gyülekezetekböl kirekesztenek titeket; söt jön idö, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.
És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem. (Ján. 16,1-3).

A rézkígyót azért rendelte és adta a pusztában Isten, hogy aki rá tekint, meggyógyuljon. Így a szolgálatok, szolgálati ajándékok, hivatalok és az összejövetelek sem azért adattak, hogy Isten helyét elfoglalják, hanem eszközök és szolgák, valódi szabadságunk és Istennel való egyesülésünk útján. Miért lenne a fenti Ige alapján a zsidó nép ebben vétkesebb, mint mi? Hiszen ök sem látták és látják magukról, mint ahogy mi sem. Akkor miért gondolnánk, hogy mi látunk, vagy hogy ez ránk nem vonatkozik? Egyedül az lát, aki Öbenne lakozik, mivel az Úr tekintete anak világossága.

És kedves dolgot cselekedék (Ezékiás) az Úr szemei elött, amint az ö atyja, Dávid cselekedett volt.
Ö rontotta le a magaslatokat, törte el az oszlopokat, és vágta ki az Aserát, és törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált; mert mind az ideig az Izráel fiai jóillatot tettek annak, és nevezék azt Nékhustánnak.
Egyedül az Úrban, Izráel Istenében bízott, és ö utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között sem azok között, akik ö elötte voltak. (2 Kir. 18,3-5).

Minden, amit Isten Jelenléte fölé helyezünk, rézkígyó és bálvány. Meg kell tanulnunk porrá zúzni rézkígyóinkat. Ha például jelenlétéröl és imádatáról beszélünk, de nem gyakoroljuk, az okoskodás foglalta el a valóság helyét. Ez is hiábavalóság.

"A te házadhoz való féltö szeretet emészt engem.”

Jézus azért Jött, hogy bemutassa az Atyát, megváltson, és üdvösségre segítsen. Tudta, hogy ahhoz, hogy üdvösségre segítsen, tudatosan szembe kell helyezkednie a hústest intellektuális erödítménnyé emelt bálványaival, mivel ezek tartották fogva népét, hogy meg ne ismerjék az Urat, és hogy ne részesüljenek mindama jóból, amit Isten készített az Öt szeretöknek. A bálványok elleni tudatos harca halálig végigkísérte szolgálatát. A bálványt azért gyülölte, mivel annak helyére állt, Akit szeretett, és Aki számára minden.

Megemlékezének pedig az ö tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltö szeretet emészt engem. (Ján. 2,17).

És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. (Mát. 21,13).

Isten célja helyére az „Istentiszteletek ékes rendjét”, a szombat kárhoztatással terhes farizeusi külsö rendjének bálványát ültették annak templomörzöi.

Hogyan mondhatjátok: Bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony ímé hazugságra munkál az írástudók hazug tolla!
Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogattatnak! Ímé, megvetették az Úr szavát; micsoda bölcsességök van tehát nékik? (Jer. 8,8-9).

A fenti Ige nem a pogány bálványimádásról szól, hanem Isten törvényének és a vallásos vezetök tekintélyének színe alatt folyó bálványimádás hazugságáról mozdítja el a leplet Isten házában. Isten ismerete ellen emelt okoskodásokat, elvárásokat, gyakorlatokat, és ezek templomörzöit leplezi le, amennyiben Isten személye, Jelenléte, célja és Beszéde fölé emelkedtek. Lényegileg Isten kegyes megvetése: „Ímé, megvetették az Úr szavát”.

Jézus újból és újból tudatosan áthágta az Isten Ismerete ellen emelt okoskodások eröltetett kényszermenetének „ékes” vallásos rendjét. Mivel Ö volt Jeshua, Isten Szabadítása, aki azért jött, hogy a farizeusok kovászának és szombatjának megkötözötteit és foglyait megszabadítsa, és kötelékeiket az Igazság Beszédével megoldja.

Az Úr Isten Szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr,... elküldött... hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; (Ésa. 61,1).

Mert nagyobb van itt a templomnál, nagyobb a szombatnál, nagyobb az ékes külsö rendnél és a rendezett sírhelyeknél, nagyobb Mózesnél és Illésnél, nagyobb a törvénynél és a prófétáknál, nagyobb az apostoloknál, Péternél, Jánosnál, Jakabnál és Pálnál, és nagyobb a „gonosz farkasok”-nál is, akikröl Pál prófétált, „kik nem kedveznek a nyájnak” (Csel. 20.29).

Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt.
Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.
Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia. (Mát. 12,6-8).

A Jelenlét nagyobb, mint a vallásos gyakorlat, és az irgalmasság és együttérzés nagyobb, mint a törvénykezés. Jézus Krisztus az Úr, nem lehet más.

És monda nékik: A szombat lön az emberért, nem az ember a szombatért.
Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura. (Márk. 2,27-28).

Ha tehát a templomnál nagyobb van itt; és a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért; és ez okból az embernek Fia a szombatnak is ura, akkor nem lehetünk az Istentisztelet rendjének és e rend templomörzöinek rabszolgái anélkül, hogy ezzel ne sértenénk az „istentiszteletek” és vallásos összejövetelek Urának személyét, szeretetét, méltóságát, föségét és tekintélyét. Az emberek vallásos királysága lassan végéhez közeleg. Jézus vére kifolyt a keresztfán. Ez volt az egyik fö vád ellene, hogy megrontotta a szombatot. Ezzel igyekeztek bizonyítani, hogy ez az ember nem lehet Istentöl. Krisztus megosztást hozott közéjük.

Mondának azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentöl, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának: Mimódon tehet bünös ember ilyen jeleket? És hasonlás lön közöttük. (Ján. 9,16).

„Áldott, aki jö az Úrnak nevében!”

A másik bálvány a magukat Mózes székébe ültetö farizeusok önálló életre kelt vezetöi tekintélye és hatalma. Jézust arcul ütötték, mivel nem tartották megfelelönek a hangot, ahogy a föpaphoz beszélt. Így reagálnak az istentiszteletek ékes rendjének templomörzöi, így a Fö helyébe lépö vezetöi tekintély, amikor tekintélyét fenyegetve érzi. A látszatbéke, a látszategység és az istentiszteletek ékes külsö látszatkegyességének templomörizöi démonok, akik emberek testi természetén lovagolnak. Jól tudja az ördög, hogy igazság és igazságosság nélkül mindez csak látszat. De nem lesz mindig így. Létfontosságú arcának és Jelenlétének keresése, szeretése, és mindenek elé helyezése. Azért is, hogy lássunk. Hol a máz, hol a fal, és hol vannak a mázzal mázolók? Kérdik majd. Jézus sírt a város felett.

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.
Vak vezérek, akik megszüritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.
Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belöl pedig rakvák azok ragadománnyal és mértéktelenséggel.
Vak farizeus, tisztítsd meg elöbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.
Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülröl szépeknek tetszenek, belöl pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.
Éppen így ti is, kívülröl igazaknak látszotok ugyan az emberek elött, de belöl rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit.
És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ö büntársaik a próféták vérében.
Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat.
Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!
Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök.
Hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétöl Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek.
Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzedékre.
Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyüjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyüjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.
Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.
Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jö az Úrnak nevében! (Mát. 23,23-39).

„És most, fiacskáim, maradjatok ö benne”

Ha az egyház nem kezdi el komolyan keresni az Ö arcát, nem tolja félre bálványait és nem hajlandó felismerni a hozzá küldötteket, akkor Jézus Szelleme visszahúzódik, és egy más szellem fogja elfoglalni annak helyét. Méltánytalan a Királyra nézve, ha közbenjárók könyörgése nyomán úgy kell titkon belopóznia egy-egy összejövetelre, mely Nélküle ugyanúgy megy tovább, miközben emberek kapják a tiszteletet és tartják kezükben a vallásos kontrolt, hódolván és hódoltatván a két bálvány elött, megvetvén az Élö Istent, valóságos Jelenlétének keresését, szeretetét, céljait és Szavát. A változás szívünkben kell, hogy elkezdödjön, most.

Pál apostol így tanít a bálványokról, azok felemeléséröl és szolgálatáról:

Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?
Söt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. (1 Kor. 10,19-20).

János apostol figyelmeztet:

Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen! (1 Ján. 5,21).

Ámen. Isten tanácsának és Jelenlétének megvetése nem újkeletü dolog. Még egy olyan tanítványnak is, mint János, problémája volt ezzel. Érdekes, hogy bekerült a szentírásba:

Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, aki elsöséget kíván közöttük, nem fogad el minket.
Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ö dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; söt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.
Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentöl van; aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. (3 Ján. 1,9-11).

János apostol átlátva az ellenség Krisztus egyházában folytatott taktikáját, int:

Ezeket írtam néktek azok felöl, akik elhitetnek titeket.
És az a kenet, amelyet ti kaptatok töle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ö benne.
És most, fiacskáim, maradjatok ö benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk elötte az ö eljövetelekor.
Ha tudjátok, hogy ö igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind töle született. (1 Ján. 2,26-29).

Ez a szeretett tanítvány titka, és irántunk való féltö szeretetének intése. A Föhöz való ragaszkodás, és Jelenléte kútjából való merítés. Ugyanez volt egy másik Isten szíve szerint való férfiúnak is a titka, aki sátort épített Istennek. Dávid sátorát.

Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.
Elörelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. (Zsolt. 119.99-100).

„Cselekedjed a jót”, és ne méricskéld annak következményeit

Ha a Fö Jelenlétéböl merítünk, csak Hozzá ragaszkodunk, és csak Neki hódolva élünk és járunk, megismerjük személyét, keresztjét, és dicsöségét. Ez nem a lázadás szelleme. Az volt a lázadás, amikor az égi angyalok harmada Nem a Föhöz, hanem egy valóságos, Istentöl való hatalmassághoz ragaszkodott. A felkent, befedezö kerub elhomályosította elöttük Isten arcát.

Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.
Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. (Ezék. 28,14-15)

Miként Lucifer, Isten Igéje is bálvánnyá válhat, ha nem megfelelöen viszonyulunk hozzá:

Minden lélek engedelmeskedjék a felsö hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentöl: és amely hatalmasságok vannak, az Istentöl rendeltettek.
Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; akik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. (Róm. 13,1-2)

Megmagyarázza:

Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól. (Róm. 13,3).

Ha tehát a jót és igazságot cselekszed, és a hatalmasság büntet, akkor magát minösítette, nem téged. Nem töltötte be a hatalmasság Isteni hivatalának alapvetö Igei kritériumát, amitöl hatalmasságnak lehetne hívni. Cselekedjed a jót, és ne törödj a következményekkel.

„Mindenekelött oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás; Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jöne; és oly titok, mely ki ne tudódnék.” (Luk. 12,1-2).

Vigyázzatok, hogy viperák fajzatjainak tudománya ne találtasson bennetek:

Ha azt mondjuk: mennyböl, azt mondja majd nékünk: Miért nem hittetek tehát néki?
Ha pedig azt mondjuk: emberektöl; félünk a sokaságtól; mert Jánost mindnyájan prófétának tartják.
És felelvén Jézusnak, mondának: Nem tudjuk. (Mát. 21,25-27).

”Közeledjetek az Istenhez”

Az Úr hamarosan kiárasztja a földre az igazság és a tévelygés szellemét. Mivé lesznek akkor azok, akik az Ige és a Szellem intését megvetve nem használják ki az alkalmas idöt, hogy a Föhöz közeledjenek?

Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut töletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bünösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívüek.
Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra.
Alázzátok meg magatokat az Úr elött, és felmagasztal titeket.
Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. A ki megszólja atyjafiát, és aki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. (Jak. 4,7-11).

Jakab olyanokhoz szólt, akik elött a törvény volt a legföbb tekintély. Ma, amikor olvassuk, anélkül, hogy a tartalom megváltozna, a törvény szó helyébe illeszthetjük a magasabb törvényt, a legföbb tekintélyt és jót, a törvényadót, az önmagát adó Krisztus és az Élö Isten Jelenlétét. Bizony szoros a kapcsolat Isten Jelenlétéhez és a hittestvérhez való szívbéli hozzáállás, és ezek megszólása közt. A megszólás nem helyreigazítást jelent, hanem hamis ítéletalkotást, és hamis mértéket. Ahogy a tévelygés és hamisság szelleme növekszik a földön, mindeneket meg fog próbálni, még a hívöket is. Az igazság és igazságosság szeretete vagy megvetése nem csak abból áll, hogy hisszük és valljuk-e Jézus Krisztust, hanem az igazsághoz és a hamissághoz, az igazságossághoz és az igazságtalansághoz való finom viszonyulásunkat jelzi.

És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. (2 Thess. 2,11-12).

„Test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.” (1 Kor. 15,50). Nekünk a Föhöz kell ragaszkodnunk. Ezért int, „A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget.” Szerezd meg, magasztald fel, öleld magadhoz, és minden más elött Öt tedd a legelsö helyre. Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; vesd meg, és Ö is megvet téged. Egyszer minden napvilágra jön. Akkor mindenki elött nyilvánvaló lesz, hogy Vele vagy Nélküle kivé lettél, Vele vagy Nélküle mit építettél. Ö hív, közelíts hozzá, énekelj hangosan nyelveken, engedd ki a hangod. Menj be a bensö szobádba, zárd be magad mögött az ajtót, fordítsd Felé bensödet, semmit ne erölködj, hanem várj, és várj és várj jelenlétére és jelenlétében, hogy vele járhass, és vele alkoss.

Szirtes Péter
Az Új Tömlö igazgatója

Továbbítsd ezt a hírlevelet ismerösödnek. Az Új Tömlö hírlevelekre jelentkezés a lap tetején lévö kék színü „Subscribe” (Feljelentkezés) gombon, vagy a lap alján a kék színü „My InJesus” gombon.

Ha nincs Interneted, akkor az alábbi címen: ujtomlo-subscribe@MyInJesus.com. Miután elküldted, kapsz egy angol nyelvü választ, amit vissza kell küldened a feladónak Ezzel teljes a regisztrációd.

Ha nem tudsz angolul, legjobb, ha nekem jelzed pár szóval a hírlevelekre való feljelentkezési szándékodat, az alábbi címen: ujtomlo@invitel.hu;

Ha támogatni szeretnéd a levelezés postaköltségeit, kattints a halra. Ha nehezen elolvashatók a karakterek, akkor az Outlook Express fejlécén menj be a Nézet-be, válaszd a Kódolás-t, és jelöld be az Unicode UTF-8-at.

Ha a továbbiakban nem szeretnéd a hírleveleket kapni, akkor kattints a kék Unsubscribe gombra.